Kari Ihamäki

IT-tuki

+358 44 7755 374

kari.ihamaki@pajulahti.com