Valmentajan ammattitutkinto

Pajulahdessa 2019-2020 Valmentajan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto. Tutkinnon suorittaja osoittaa koulutuksessa, työssä ja muussa käytännön elämässä hankitun osaamisen ja ammattitaidon näytöin. Valmentajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii pääasiallisesti kansallisen tason kilpa- ja huippu-urheilun valmennustehtävissä. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamissuunnitelma. Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen on mahdollista myös ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista, pelkkinä tutkintotilaisuuksina. Tutkinto on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena.

Valmentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus muodostuu valmistavasta koulutuksesta eli lähijaksoista (30 lähipäivää), etäopiskelusta ja työssäoppimisesta (käytännön valmennustyö). Valmistavassa koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen, syvennetään valmennustietoja ja –taitoja, opetetaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten seuraamista ja vetämistä, näyttötehtävien yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta eri lajeja edustavien tutkinnon suorittajien kesken.

Koulutuksen sisältö Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Haku tammikuussa 2019 alkavaan koulutukseen

 

Hakuaika 23.4.-5.10.2018

Tutkinnolle hakeutuvalle henkilölle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), johon merkitään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelma osaamisen osoittamiseksi sekä tarvittavat ohjaus-ja tukitoimet. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa (omalla työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä). Ammattitaidon arvioijina toimivat koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajat. Koulutuksen järjestäjä tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja näytöt tehdäänkin pääosin työelämässä.

 

Valmistava koulutus alkaa 21.-22.1.2019.

Koulutus toteutetaan uusilla tutkinnon perusteilla, jotka astuvat voimaan 1.1.2019

Valmistavassa koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen, päivitetään ja syvennetään tietoja ja taitoja, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Suurin osa valmistavasta koulutuksesta tapahtuu oppimisesta käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla, jonka lisäksi koulutukseen kuuluu 11 lähijaksoa (32 lähipäivää). Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten seuraamista ja vetämistä, näyttötehtävien yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta tutkinnon suorittajien kesken.

Koulutuskokonaisuuden aikataulu ja sisällöt tarkentuvat syksyn 2018 aikana.

Kustannukset

Hinnat tarkentuvat keväällä 2018.

Pakolliset tutkinnon osat

  1. Ammatillinen toiminta valmentajana
  2. Urheilijan kehityksen tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat

  1. Lasten valmentaminen
  2. Nuorten valmentaminen
  3. Aikuisten valmentaminen

Valmistavan koulutuksen ajankohdat

  • Lähijaksojen ajankohdat tarkentuvat keväällä 2018

Terveydentilavaatimukset valmentajan ammattitutkinnossa 1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.