Tietosuojaseloste

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHDEN MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE  

1 REKISTERINPITÄJÄ  

Valtakunnallinen Valmennus- ja Liikuntakeskus Oy Liikuntakeskus Pajulahti 
Pajulahdentie 167 
15560 NASTOLA  

+358 3 885 511  

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA  

Mira Puhlin [email protected] +358 44 7755 201  

3 TIETOSUOJAVASTAAVA  

Jouni Miettinen [email protected] +358 44 7755 555  

4 REKISTERIN NIMI  

Rekisterin nimi on markkinointirekisteri.  

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE  

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia.  

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW- sivuilta tai osoiterekistereistä. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.  

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteri pitää sisällään Liikuntakeskus Pajulahden asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessa, tiedot tilatuista palveluista ja laskutustiedot.̈ Markkinointipostitusrekisterissä on nimi ja sähköpostiosoite sekä mielenkiinnon kohteet. 

Yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä tallennetaan kopio verkkosivuston tietokantaan. 

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET  

Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.  

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET  

Liikuntakeskus Pajulahti ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Liikuntakeskus Pajulahden kumppaneille. Liikuntakeskus Pajulahti luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Liikuntakeskus Pajulahtea toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Liikuntakeskus Pajulahtea luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Liikuntakeskus Pajulahden hallussa olevasta tietokannasta.  

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE  

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.  

10 TARKASTUSOIKEUS  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.  

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA  

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.  

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.  

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA  

Liikuntakeskus Pajulahti poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Liikuntakeskus Pajulahtea poistamaan häntä koskevat tiedot.  

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ  

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu viimeksi 4.10.2023.